Regulamin aukcji

Product of the day
Promotion ends:
1
5
h
4
7
min
5
8
sec

REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWEJ

SKLEPU POD DOMENĄ WWW.WASSERMAN.EU

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności licytacji produktów dostępnych w Sklepie, dostarczania wylicytowanych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 • Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

 • Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Licytacja - procedura zawierania umów sprzedaży Towaru, opisana w niniejszym Regulaminie polegająca na oferowaniu Towaru do sprzedaży Licytantom przez Sprzedającego , oraz składaniu ofert zakupu (postąpień) na podstawie, których Licytant zobowiązuje się zakupić wylicytowany Towar za cenę uzyskaną w trakcie Licytacji;

 • Licytant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji;

 • Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego Towaru;

 • Przedsiębiorca– przedsiębiorcaw rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 • Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.wasserman.eu;

 • Sprzedawca – Krzysztof Wasilewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WASSERMAN, ul. Strumykowa 14, 72-320 Trzebiatów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8571068449 oraz numer REGON 810886293, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu w ramach aukcji internetowej sprzedaży towarów. Zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adresem, na który kierowana powinna być korespondencja jest adres: Wasserman Wasilewski Krzysztof, 72-320 Trzebiatów, ul. Strumykowa 14

 • Towar – Produkty, które mogą być przedmiotem transakcji zgodnie z Regulaminem;

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 • Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie.

 

III. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

 • komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari z włączoną obsługą plików cookies

 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 • Użytkownik przed przystąpieniem do Licytacji zobowiązany jest dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie (zaakceptowanie) formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu.

 • Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 • Użytkownik może dokonać rejestracji więcej niż jednego konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego konta.

 • Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 • Wszystkie ceny podawane w trakcie licytacji są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają należny podatek od towarów i usług.

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: Wasserman, 72-320 Trzebiatów, ul. Strumykowa 15

b) telefonicznie – pod numerem telefonu: 91 3508592

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@wasserman.eu.

 

IV. PRZEDMIOT LICYTACJI

 • Przedmiotem Licytacji są Towary należące do Sprzedawcy, przeznaczone do sprzedaży w tym trybie.

 

V. PRZEBIEG LICYTACJI  

 • Ogłoszenie o Licytacji jest dokonywane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu Oferty zawierającej:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia Licytacji,

 • cenę minimalną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 • opis Towaru.

 • W Licytacji Sprzedawca ustala cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.

 • Przed przystąpieniem do Licytacji Użytkownik zobowiązany jest do założenia konta na stronach Sklepu, ewentualnie do zalogowania się na konto już istniejące.

 • Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Cena oferowana przez Licytanta musi być, co najmniej na poziomie ceny minimalnej. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. W wypadku, gdy inny Licytant złożył już ofertę nabycia według podanej przez siebie ceny, kolejni Licytanci mogą złożyć postąpienia, tj. ofertę nabycia według wyższej ceny od ostatnio zaoferowanej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1 zł.

 • Złożona przez Licytanta oferta cenowa wiąże go do zakończenia Licytacji chyba, że w trakcie Licytacji zaproponowana zostanie cena wyższa.

 • Licytacja zostaje zakończona w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną Licytantom. Po upływie terminu zakończenia Licytacji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę nie zmieszczenia oferty przed jej zamknięciem.

 • Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedawcę (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

 • W przypadku nie uiszczenia opłaty i braku kontaktu w przeciągu 7 dni od zakończenia licytacji, transakcja uznana jest za niebyłą a produkt wystawiony do ponownej sprzedaży.
 • Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości tej Sprzedawca może zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy.

 • Klient zobowiązany jest do wskazania sposobu płatności oraz dostawy towaru.

 

VI. ZAPŁATA CENY

 • Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:

 • przed odbiorem Towaru (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku dostawa nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

 • przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy w Wasserman, 72-320 Trzebiatów, ul. Strumykowa 14

 • przy odbiorze Towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką.

 • Klient dokonuje zakupu Towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy wskazanych w Ofercie. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 

VII. DOSTAWA 

 • Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

 • Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedawcy firma kurierska, Poczta Polska lub inny operator pocztowy.

 • Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru.

 • Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w trybie licytacji, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 6 i 10, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

 • Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 • W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana
  za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi opłatę za odesłany produkt oraz koszt najtańszej opcji dostawy doistępnej w Sklepie.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

 • Sprzedawca nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności w zakresie wad Towaru, które zostały opisanie w Ofercie.

 • Klient może składać reklamacje osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: WASSERMAN, ul. Strumykowa 14, 72-320 Trzebiatów , lub pocztą elektroniczną na adres: serwis@wasserman.eu.

 • Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

 • Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

 • W przypadku, gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 • Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

 • Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli zakupione Towary są nią objęte. Zgłoszenie żądań z udzielonej Klientowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

 • Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

 • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 • Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 • Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.

 • W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 • Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.

 • Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 13 lutego 2017 r.