Záruka a vrácení

Záruka poskytnutá prodejcem - Krzysztof Wasilewski, provozovaná pod jménem WASSERMAN na ul. Strumykowa 14 v Trzebiatów a vztahuje se na produkty, které nemají záruku výrobce. Vztahuje se na produkty zakoupené od prodávajícího s nákupním dokladem. Záruka se vztahuje na prvního kupujícího a není kolemjdoucí. V případě reklamace je kupující povinen podat reklamaci pomocí reklamačního formuláře. Stačí kliknout na odkaz níže:

 

VYPLŇTE FORMULÁŘ REKLAMACE

 

Po vyplnění formuláře obdržíte další pokyny k postupu reklamace.

 

PODMÍNKY ZÁRUKY:

 1. Tato záruka je poskytována po dobu 12 měsíců od data prodeje a pouze přímému kupci zařízení a není převedena na jiné osoby.
 2. Podmínkou pro uplatnění práva na záruku je předložení záručního listu, pokud produkt měl doklad o nákupu, nebo doklad o samotném nákupu, pokud produkt neměl záruční kartu.
 3. Záruční list bez řádně vyplněných položek a bez podpisu kupujícího je neplatný.
 4. Reklamace by měla být podána nejpozději do 2 týdnů od zjištění vady.
 5. V zásilce by mělo být zboží řádně a bezpečně zabaleno.
 6. Kupující odpovídá za řádné zabalení zařízení a případné poškození zařízení během přepravy na místo nákupu.
 7. V případě předložení zařízení v neúplném stavu, chybějících dokladů, nepředložení oznámení ve stanovené lhůtě, si společnost Wasserman vyhrazuje právo odmítnout opravu v důsledku nesplnění záručních podmínek ze strany kupujícího.
 8. Opravy během záruční doby jsou oprávněny pouze servisní oddělení společnosti Wasserman. Jakékoli opravy nebo úpravy zařízení (včetně výměny firmwaru) provedené kupujícím nebo třetími stranami mimo servisní středisko Wasserman bez jeho vědomí a souhlasu ztratí záruku.
 9. Má-li zařízení pečetě nebo nálepky záruky (nálepka), nevzniká kupujícímu právo na záruku v případě jejich zlomení nebo poškození.
 10. Jako ručitel si společnost Wasserman vyhrazuje právo posoudit kvalifikaci škod (zda podléhají záručním opravám).
 11. Pokud testy provedené společností Wasserman nepotvrdí existenci vady popsané kupujícím, na kterou se vztahuje záruka, vyhrazuje si společnost Wasserman právo účtovat kupujícímu výsledné náklady.
 12. Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady zařízení. Záruka se nevztahuje zejména na následující vady a poškození zařízení:

- způsobené vlivem vnějšího ionizujícího záření, magnetického pole nebo způsobeného vlhkostí, mechanickým poškozením, elektrickým přepětím atd. A vyplývající z provozu zařízení zařízení v extrémně nepříznivých podmínkách, např. vysoká prašnost atd.

- způsobené používáním, používáním, přepravou, skladováním nebo skladováním v rozporu s provozními pokyny;

- způsobené nebo vyplývající z používání zařízení spolu s jinými zařízeními, která nejsou určena k použití s tímto zařízením nebo s jinými zařízeními, než která jsou doporučena výrobcem v návodu k obsluze nebo v popisu funkčnosti atd .;

- vyplývající z dopadu vnějších chemických a tepelných faktorů;

- vyplývající z používání zařízení, které není v souladu s obecně uznávanými zásadami provozu a používání zařízení nebo podle pokynů výrobce, a vyplývající z svévolných oprav, změn nebo úprav zařízení (včetně výměny "firmwaru")

- v důsledku nárůstu zařízení umístěného mimo elektrickou instalaci zařízení;

- způsobené zaplavením zařízení jakoukoli kapalinou nebo kontaminovanou látkou a následkem použití čisticích chemikálií nebo nedostatečných operací údržby a čištění;

- vyplývající z použití čisticích chemikálií nebo z nedostatečných údržbářských a čisticích operací

- vyplývající z provozu zařízení ve velmi nepříznivých podmínkách, např. vysoká prašnost atd.

- vyplývající z neoprávněných oprav, změn nebo úprav zařízení (včetně výměny firmwaru)

13. Záruka se nevztahuje na příslušenství (spotřební materiál), jako jsou sluchátka , dálkové ovladače, držáky, kryty, kabely USB a AV, nabíječky, napájecí zdroje spolu s napájecími kabely, disky CD s ovladači a softwarem, baterie a akumulátory nebo jiné, které jsou dodatečně připojeny k zařízení. Tyto prvky, definované jako příslušenství (spotřební materiál), mají vzhledem ke své povaze životnost. Na vestavěné a vyměnitelné baterie a akumulátory se vztahuje záruka po dobu jednoho měsíce, na zbývající části příslušenství se vztahuje šestiměsíční záruka, pokud záruční podmínky nestanoví jinak.

14. Kupující ztrácí práva vyplývající z této záruky v případě:

- jakékoli opravy nebo změny zařízení samostatně (včetně výměny „firmwaru“) třetí stranou nebo svěřením opravy jiné osobě než pověřenému zaměstnanci servisního oddělení Wasserman;

- zjištění porušení, poškození nebo porušení záručních pečetí nebo jejich zakrytí nebo uzavření takovým způsobem, který brání jejich správnému přečtení;

- zjištění poškození, porušení nebo výmazu výrobních čísel nebo jiných identifikačních označení zařízení nebo jejich zakrytí jakýmkoli způsobem, který brání řádnému čtení označení zařízení;

- ztráta dokumentu (záruční list nebo potvrzení);

- záruční doba vypršela.

15. Společnost Wasserman neodpovídá za skryté vady zařízení.

16. Společnost Wasserman neodpovídá za ztrátu v důsledku odhalení vadných dat a softwaru nainstalovaného na zařízení, jakož i za náklady vzniklé kupujícímu na obnovení (obnovení) dat a přeinstalování softwaru nebo jeho opětovného získání a získání licence. .

17. Společnost Wasserman neodpovídá za škody a ušlý zisk kupujícího vyplývající z nutnosti předložit zařízení k opravě a za jakékoli škody kupujícího způsobené zpožděním záruční opravy zařízení.

18. Pokud nedojde k opravě, zboží podléhá výměně. V případě, že nedojde k opravě nebo výměně, vyhrazujeme si právo nabídnout zákazníkovi ekvivalentní zboží bez nižší užitkové hodnoty od jiného výrobce.

 

TISKÁRNĚ PRO ZVEŘEJNĚNÍ ZÁRUKY

 

Prodávající, který poskytuje záruku, je povinen do 14 pracovních dnů posoudit předložené reklamace, tj. Určit, zda bude produkt opraven či nikoli.

 

STAŽENÍ Z DOHODY O PRODEJI

 

Zákazník, který je spotřebitelem, který uzavřel kupní smlouvu, může od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná okamžikem, kdy zákazník zboží převzal. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Prohlášení lze učinit na formuláři připojeném ke každé objednávce nebo online prostřednictvím formuláře:

 

Nahlásit návrat

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se považuje za neplatné. Pokud Zákazník předložil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, přestane být nabídka závazná.

Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit jemu všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží zákazníkovi. Prodávající může zadržet vrácení plateb obdržených od zákazníka až do obdržení Dobra zpět nebo do doručení dokladu o odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve. Pokud si Zákazník, který uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, vybral jiný způsob doručení Zboží než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které mu vzniknou.

Zákazník je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. K dodržení termínu stačí zaslat Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím lhůty. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník pouze přímé náklady na vrácení zboží. Pokud z důvodu své povahy nelze Zboží vrátit běžnou poštou, informuje prodávající zákazníka o nákladech na vrácení zboží na webových stránkách obchodu.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání způsobem, který překračuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží. Vrácené zařízení nemůže nést žádné známky použití, to platí pro každý prvek použití a pro kompletní obal. Za účelem zjištění povahy, vlastností a fungování zboží by spotřebitelé měli nakládat se zbožím stejným způsobem, jaký by mohli dělat ve stacionárním skladu (bod odůvodnění 47 směrnice EU).

   Prodávající uhradí platbu stejným způsobem platby, jaký použil zákazník, ledaže se zákazník výslovně dohodl na jiném způsobu úhrady, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

   Vrácení peněz je možné pouze v případě, že nákup provedl jednotlivec (neobchodní nákup).

Zpáteční adresa Wasserman Poland 72-320 Trzebiatów ul. Strumykowa 14

domů