Zwroty i reklamacje

null

Gwarancja udzielana przez Sprzedawcę – Krzysztofa Wasilewskiego prowadzącego działalność pod nazwą WASSERMAN przy ul. Strumykowej 14 w Trzebiatowie i dotyczy produktów, które nie posiadają gwarancji producenta. Dotyczy produktów zakupionych u sprzedawcy posiadających dokument zakupu. Gwarancja obejmuje pierwszego kupującego i nie jest przechodnia. W przypadku roszczeń gwarancyjnych Kupujący zobowiązany jest złożyć reklamację za pomocą e-maila sklep@wasserman.pl

Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo dalsze instrukcje w sprawie procesu reklamacyjnego.

WARUNKI GWARANCJI:


1. Niniejsza gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży i wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy sprzętu i nie jest przenoszona na inne osoby.
2. Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej jeśli produkt taką posiadał z dowodem zakupu, lub sam dowód zakupu, jeśli produkt nie posiadał karty gwarancyjnej.
3. Karta gwarancyjna bez poprawnie wypełnionych wszystkich pozycji oraz bez podpisu Nabywcy jest nieważna.
4. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać nie później niż w ciągu 2 tygodni od ujawnienia się wady towaru.
5. W przesyłce towar powinien zostać należycie, bezpiecznie opakowany.
6. Odpowiedzialność za należyte opakowanie sprzętu oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do miejsca nabycia ponosi Nabywca.
7. W przypadku przedłożenia sprzętu w stanie niekompletnym, braku dokumentów, niedokonania zgłoszenia w terminie firma Wasserman zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy z uwagi na niespełnienie przez Nabywcę warunków gwarancji.
8. Do dokonywania napraw w okresie gwarancji uprawniony jest wyłącznie dział serwisowy Wasserman. Jakiekolwiek naprawy lub modyfikacje sprzętu (w tym wymiana oprogramowania wewnętrznego "firmware") dokonywane przez Nabywcę lub osoby trzecie poza działem serwisowym Wasserman bez jego wiedzy i zgody powodują utratę uprawnień gwarancyjnych.
9. W przypadku gdy sprzęt opatrzony został plombami lub nalepkami gwarancyjnymi (sticker) prawo do gwarancji nie przysługuje Nabywcy w przypadku ich zerwania lub uszkodzenia.
10. Firma Wasserman jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny kwalifikacji uszkodzeń (czy podlegają one naprawom gwarancyjnym).
11. Jeżeli przeprowadzone przez firmę Wasserman testy nie potwierdzą istnienia opisanej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, Wasserman zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
12. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne sprzętu. W szczególności gwarancją nie są objęte następujące wady i uszkodzenia Sprzętu:
- spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem zawilgocenia, urazów mechanicznych, przepięć elektrycznych itp. oraz wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp.
- spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem;
- spowodowane lub wynikające z używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do używania ze sprzętem lub też z innymi urządzeniami, niż zalecane przez Producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności itp.;
- będące następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
- będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu lub z instrukcja producenta oraz wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware")
- będące następstwem przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej;
- spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem oraz powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
- powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
- wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp.
- wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware")
13. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych) takich jak słuchawki, piloty, uchwyty, pokrowce, kable USB i AV, ładowarki, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, baterie oraz akumulatorki czy inne, które są dodatkowo dołączone do urządzenia. Elementy te określone jako akcesoria (materiały eksploatacyjne), ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej. Wbudowane oraz wymienne baterie i akumulatorki objęte są gwarancją przez okres miesiąca reszta akcesoriów objętych jest gwarancją 6 miesięcy chyba że warunki gwarancji stanowią inaczej.
14. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku:
- dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki sprzętu we własnym zakresie (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware"), przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Wasserman;
- stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, albo zakrycia lub zaklejenia ich w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe odczytanie;
- stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu;
- utraty dokumentu (karta gwarancyjna lub paragon);
- upływu okresu gwarancji.
15. Wasserman nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu.
16. Wasserman nie odpowiada za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie jak również z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
17. Wasserman nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz za wszelkie szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu.
18. W przypadku braku możliwości naprawy towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwalentnego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych pochodzącego od innego producenta.

TERMIN ROZPATRZENIA GWARANCJI

Sprzedawca udzielający gwarancji zobowiązany jest w terminie ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń, czyli określenie, czy produkt będzie naprawiany czy nie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Oświadczenie można złożyć na e-mail sklep@wasserman.pl

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrócony sprzęt nie może nosić śladów użytkowania, dotyczy to każdego elementu użytkowania jak i kompletnego opakowania. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym (pkt 47 preambuły Dyrektywy UE).
   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   Zwrot możliwy jedynie w przypadku zakupu przez konsumenta (zakup nie związany z działalnością gospodarczą).
Adres zwrotów Wasserman Poland 72-320 Trzebiatów ul. Strumykowa 15

Pamiętaj, że zwracane produkty nie mogą być używane. Nie przysługuje Ci prawo do bezpłatnego użytkowania towarów przez 14 dni.

Ze względów sanitarnych nie przyjmujemy zwrotów bielizny oraz innych przedmiotów użytku osobistego, również jeśli przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

null

Strona główna